Algemene voorwaarden Steady Performance:

Artikel 1: Op al onze facturen, betreffende onder meer de verkoop van wisselstukken en voertuigen, het onderhoud en herstellen van voertuigen, zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van eventuele voorwaarden van de klant, behoudens indien voorafgaand schriftelijk anders zou zijn overeengekomen.

Artikel 2: Tenzij voorafgaand schriftelijk anders werd overeengekomen, dien de klant zijn voertuig na onderhoud of herstelling zelf te komen afhalen op onze zetel. Dezelfde bepaling is van toepassing op de door de klant bestelde goederen, ook nieuwe voertuigen.

Artikel 3: De klant zal het factuurbedrag onmiddellijk contant betalen op onze zetel bij afhaling van het voertuig of van de bestelde goederen, ofwel door voorafgaandelijke overschrijving.

Bij gebreke aan betaling binnen de geldige betalingstermijn, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling naast de hoofdsom een jaarlijkse verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet, te rekenen vanaf de factuurdatum tot aan de dag van algehele betaling.

De klant is bovendien gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag of het resterende saldo, met een minimum van 150 Euro, indien hij het volledige factuurbedrag niet heeft betaald binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf een ter post aangetekende ingebrekestelling, onverminderd ons recht om de werkelijk geleden schade te bewijzen indien deze hoger is.

Artikel 4: Zolang de klant in gebreke blijft het volledige factuurbedrag te betalen, hebben wij het recht om het voertuig of de goederen in ons bezit te houden tot aan de dag der algehele betaling.

Artikel 5: Indien de klant zijn voertuig, na herstelling of onderhoud, of de door hem bestelde goederen niet heeft afgehaald binnen de 10 kalenderdagen vanaf de verzending van een ter post aangetekende ingebrekestelling, zijn wij gerechtigd garagekosten aan te rekenen.

Artikel 6: De klant is gehouden binnen de 8 dagen vanaf de factuurdatum ons zijn bezwaren mee te delen per aangetekend schrijven, bij gebreke waaraan hij geacht wordt de zichtbare gebreken of tekortkomingen onzerzijds te hebben aanvaard. Indien het evenwel verborgen verbreken betreft, is de klant verplicht ons hiervan op de hoogte te stellen binnen 14 dagen vanaf de ontdekking ervan, bij gebreke waarvan hij geacht wordt deze te hebben aanvaard.

De gebrekkige producten zullen door ons, voor zover voormelde termijnen door de klant werden gerespecteerd, op onze kosten worden vervangen door nieuwe, niet-gebrekkige producten.

Onderhouds- of herstellingswerken waarvan zou blijken dat wij deze niet volgens de regels van de kunst en het goede vakmanschap hebben uitgevoerd, zullen wij op onze kosten opnieuw uitvoeren.

Onder geen enkel beding heeft de klant in voorvermelde gevallen het recht het door hem reeds betaalde factuurbedrag terug te vorderen. Hij heeft evenmin recht op bijkomende schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

Indien de klant het factuurbedrag nog niet volledig had betaald, is hij niet gerechtigd het resterende saldo niet te betalen. Hij zal dit saldo moeten betalen ten laatste op het ogenblik dat hij de nieuwe, niet-gebrekkige producten dan wel zijn voertuig komt afhalen op onze zetel.

Artikel 7: Het proefrijden gebeurt met toelating voor rekening en op risico van de eigenaar van het voertuig.

Artikel 8: Alle betwistingen waartoe uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst aanleiding kan geven kunnen naar keuze van de eiser worden gebracht voor de vordering, kan deze naar keuze van de eiser worden gebracht

1° voor de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één der verweerders;

2° voor de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of één ervan zijn ontstaan of waar zij worden , zijn of moeten worden uitgevoerd;

3° voor de rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder heeft gesproken tot de verweerder in persoon, indien noch de verweerder noch, in voorkomend geval, één van der verweerders een woonplaats heeft in België of in het buitenland onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout en de toepassing van de Belgische wetgeving (cf. artikel 624,2° Ger.W.).

artikel 9: De persoonlijke gegevens van de klant vermeld op dit document zijn bestemd voor intern gebruik door ons en door de organismen die contractueel met ons verbonden zijn. Zij zullen eveneens kunnen gebruikt worden voor de volgende doeleinden: naverkoopdienst, waarborg, veiligheid, alsook klantenbeheer voor de producten verdeed door bovenvermelde personen. Conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft elke persoon die zijn identiteit bewijst het recht inzage te krijgen in zijn gegevens en het recht om hieraan verbeteringen aan te brengen. De BVBA Steady Performance treedt op als bewerker van de verwerking. Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij het openbaar register van de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.