Privacyverklaring

Dit privacy beleid is van Steady Performance bvba, verder in dit document vernoemd als Garage SPC.  Maatschappelijk adres Veldstraat 62 2960 Brecht. Ondernemingsnummer BE 0880 944 991

Garage SPC hecht veel belang aan jouw privacy en verwerkt je persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. We streven ernaar om ons privacy- en cookiebeleid zo duidelijk en transparant mogelijk te formuleren. Heb je toch vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren via info@garage-spc.be

Algemeen

Garage SPC erkent het belang van gegevensbescherming en de privacy van haar klanten en bezoekers op de website en zal de persoonsgegevens van de betrokkene met de nodige zorg behandelen en enkel voor de welbepaalde doeleinden. Wij streven er optimaal naar om in regel te zijn met de recente aanpassingen en de Europese Verordening 2016/679 van 25 mei 2018, maar ook met de Belgische wet van 30 juli 2018. Dit zowel naar de verwerking als naar de bescherming van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Je deelt gegevens met ons op verschillende manieren. Wij gebruiken daarbij gegevens die we van jouw ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert. Je bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je ons verstrekt.

Anonieme gegevens

Dit zijn gegevens die je met ons deelt zonder registratie: surfgedrag, herkomst, zoektermen. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website. Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Garage SPC om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Cookies

De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie het cookie beleid.

 Persoonsgegevens die je ons meedeelt

 • Bij het invullen van het contactformulier op de website bezorg je ons je naam, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Als klant verkrijgen wij jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, adres, nummerplaat en bij zakelijke klanten ondernemingsnummer en contactgegevens.
 • Garage SPC verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens.

 Gegevens doorgeven aan derde

Indien je bij ons overgaat tot offerte en/of effectieve aankoop van een nieuwe wagen werken wij samen met Renault. Wij geven dan u persoonsgegevens zijnde naam, adres, emailadres, telefoonnummer, adres, bankrekeningnummer en bij zakelijke klanten ondernemingsnummer en contactgegevens door aan Renault. Net zoals Garage SPC vinden ook zij de privacy en de bescherming van je gegevens belangrijk. Hoe zij omgaan met de gegevens die je aan hen verstrekt kan je vinden in hun privacybeleid.

Wanneer er bij opmaak offerte of effectieve aankoop er een financiering wordt aangevraagd zal je jouw gegevens online moeten doorgeven aan Alpha Credit, Garage SPC heeft geen inkijk in deze persoonsgegevens en voert hierop geen verwerkingen uit. Indien deze op papier aan Garage SPC worden overgedragen zullen we deze gegevens doorgeven aan Alpha Credit en deze niet bij Garage SPC bewaren. In het privacystatement van Alpha Credit is opgenomen hoe zij omgaan met je persoonsgegevens.

Inschrijven op de nieuwsbrief & promo’s

Prospecten kunnen toestemming geven om onze nieuwsbrief en promo’s te ontvangen. Zo blijf je op de hoogte van acties, promoties en kunnen we je uitnodigen op evenementen. Hiervoor geldt steeds als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming. Je gegeven toestemming kan je steeds intrekken, dit doe je door een mail te sturen naar info@garage-spc.be.

Indien je met ons een overeenkomst aangaat zullen wij je op de hoogte houden van onze aangepast diensten en acties via onze nieuwsbrief en promo’s. De rechtsgrond hiervoor is de vooraf opgestelde overeenkomst die je met ons hebt afgesloten.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Om jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers en aangestelde. Binnen Garage SPC zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelde, die gelijkaardig zijn aan dit Privacy beleid.

Wij verlenen vreemden geen toegang tot jouw gegevens en nemen hiervoor de juiste technische en organisatorische maatregelen om dit te voorkomen. Indien er alsnog ongeoorloofde toegang is geweest tot jouw gegevens, dan streven wij ernaar om dit in alle transparantie met jou te delen.

Ook kunnen we in zeldzame gevallen je gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. Het kan voorkomen dat Garage SPC uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. In dat geval zullen wij in redelijkheid pogen je van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Garage SPC verbindt zich er helemaal toe dat wij jouw persoonsgegevens niet zullen verkopen, verdelen of doorgeven aan andere partijen voor commerciële doeleinden, zonder jouw uitdrukkelijke vooraf gegeven toestemming. Dit eisen wij ook van onze externe verwerkers. Jouw persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons en wij verwachten dit dan ook van onze externe partijen!

Bewaartermijn van je gegevens

Bij een aanvraag van een dienst/ bestelling ontvang je een factuur, welke we volgens de wettelijke bewaartermijn van 10 jaar zullen bewaren.

Bij een aanvraag/contactvraag bewaren we je gegevens tot je overgaat tot de aanvraag van een dienst of bestelling, wens je geen verdere acties te nemen dan behouden wij je gegevens 2 jaar.

Jouw gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen

Wanneer je prospect of klant bent van Garage SPC, bewaren we bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.

 1. Recht van toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

 1. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Garage SPC. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet leverbaar zijn en dat verwijderen of wijzigen van persoonsgegevens in een aantal gevallen wettelijk niet mogelijk is.

 1. Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

 1. Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door Garage SPC verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 1. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

 1. Uitoefening van uw rechten

Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten aan: info@garage-spc.be

In dit verzoek staat helder wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Als aan deze voorwaarden voldaan is, zal Garage SPC zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten.

Als je je recht van inzage uitoefent zal Garage SPC je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek-of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar en kunnen ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard processen.

 1. Automatische beslissing en profilering

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profilering en zullen door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 1. Recht om klacht in te dienen

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.